Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING CHIROPRACTIE DINKELLAND

Versie 0.4 – Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24-10-2022.
 
Chiropractie Dinkelland
Molenstraat 8b
7631 AZ Ootmarsum

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Chiropractie Dinkelland. Door gebruik te maken van deze website, en de diensten van Chiropractie Dinkelland, geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Graag informeert Chiropractie Dinkelland u over de verwerking van uw persoonsgegevens, want door Chiropractie Dinkelland worden persoons- en patiëntengegevens verwerkt. Hierbij is de zorg voor uw persoons- en patiëntengegevens van uitermate groot belang. U moet erop kunnen vertrouwen dat Chiropractie Dinkelland zorgvuldig en veilig met patiënten- en persoonsgegevens omgaat.

Chiropractie Dinkelland streeft er derhalve naar om zich aan de privacywet te houden, om uw persoons- en patiëntengegevens binnen dit kader te borgen. Aldus is dit privacybeleid in lijn met de algemene geldende regels van de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA), Stichting Chiropractie Nederland, en de van toepassing zijnde Nederlandse en Europese wet- en regelgeving.

Chiropractie Dinkelland is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren, en handhaven van het privacybeleid van Chiropractie Dinkelland. Hiervoor gelden de volgende wet- en regelgeving:

 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), per 17 september 1994 en laatst gewijzigd 01-02-2006;
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), per 25 mei 2018.

Het uitgangspunt is hierbij dat Chiropractie Dinkelland op een veilige en verantwoorde manier met uw persoons- en patiëntengegevens omgaat. Op deze pagina laat Chiropractie Dinkelland u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Hiertoe houdt Chiropractie Dinkelland zich aan de volgende uitgangspunten:

RECHTMATIGHEID EN GRONDSLAG

Uw persoons- en patiëntengegevens worden digitaal opgeslagen met enkel het doel optimale zorg aan u te kunnen leveren.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Chiropractie Dinkelland verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze zelf aan Chiropractie Dinkelland verstrekt. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Chiropractie Dinkelland. Chiropractie Dinkelland zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover Chiropractie Dinkelland beschikt.

De gegevens die Chiropractie Dinkelland van u verwerkt zijn de volgende:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Medische gegevens;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Zorgverzekeringsnummer.

U gaat met deze verwerking en opslag akkoord wanneer u uw zorg door Chiropractie Dinkelland laat uitvoeren.

Chiropractie Dinkelland zal uw toestemming vragen uw persoonsgegevens te op te slaan wanneer er geen behandelcontract is gesloten.

Uw gegevens worden verwerkt op basis van de wet- en regelgeving van de AVG en WGBO.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Chiropractie Dinkelland kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Chiropractie Dinkelland raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Chiropractie Dinkelland zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Chiropractie Dinkelland op via info@chiropractiedinkelland.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

DOELEINDEN VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Chiropractie Dinkelland verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij Chiropractie Dinkelland van tevoren uw toestemming hiervoor heeft verkregen.

Chiropractie Dinkelland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het leveren van optimale chiropractische zorg
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Chiropractie Dinkelland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 3 maanden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Chiropractie Dinkelland bewaart de medische gegevens, nadat een behandelovereenkomst tot stand is gekomen, conform het wettelijk kader van de WGBO minimaal 20 jaar na de laatste wijziging.

U kunt schriftelijk bezwaar maken wanneer u vindt dat Chiropractie Dinkelland uw persoons- en patiëntengegevens niet correct verwerkt.

Wanneer persoons- en patiëntengegevens worden ontvangen van derden geldt hetzelfde, hierboven beschreven beleid.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Chiropractie Dinkelland verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Chiropractie Dinkelland, sluit Chiropractie Dinkelland een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Chiropractie Dinkelland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor de verwerking en opslag van uw persoons- en patiëntengegevens (de verwerking en opslag van uw digitaal dossier), nodig voor het leveren van optimale zorg door Chiropractie Dinkelland, is/zijn er een verwerkersovereenkomst(en) gesloten zodat deze val(t)(en) binnen de wet- en regelgeving.

Uw persoons- en patiëntengegevens worden verder niet met derden gedeeld zonder uw toestemming vooraf en/of wanneer de wet dit verplicht. Enkele voorbeelden van delen van informatie aan derden met uw toestemming zijn verwijsbrieven naar andere medische professionals (bijv. huisarts en specialist) met uw toestemming, of wanneer er door u een machtiging is afgegeven aan derden voor het delen van persoons- en patiëntengegevens zoals bekend bij Chiropractie Dinkelland voor dossiervorming en behandeling van letselschadegevallen en aanvraag van arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een voorbeeld dat de wet dit verplicht is wanneer er de verdenking is van (identiteits)fraude en aangifte wordt gedaan bij de politie.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Chiropractie Dinkelland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Als u zich wil laten uitschrijven de nieuwsbrief te ontvangen, kunt u schriftelijk contact met Chiropractie Dinkelland opnemen.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of wilt laten verwijderen, kunt u schriftelijk contact met Chiropractie Dinkelland opnemen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@chiropractiedinkelland.nl. Echter, wanneer Chiropractie Dinkelland hiertoe overgaat, kan het, mogelijk, niet langer optimale en verantwoorde zorg aan u verlenen. Chiropractie Dinkelland zal uw gegevens dan opslaan in een inactief archief. Hierbij geldt binnen het wettelijke kader van de WGBO een minimale bewaartermijn van 20 jaar na de laatste wijziging wordt vereist.

Chiropractie Dinkelland wil u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Chiropractie Dinkelland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Chiropractie Dinkelland maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Chiropractie Dinkelland houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen uw persoons- en patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden.

Chiropractie Dinkelland zal u informeren wanneer er sprake is geweest van een incident van dataveiligheid.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@chiropractiedinkelland.nl

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Chiropractie Dinkelland gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Chiropractie Dinkelland gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Chiropractie Dinkelland hiermee de website optimaliseren.

De cookies houden onder andere het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt bij. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Online maken van afspraak
Naast Chiropractie Dinkelland te contacteren per telefoon of e-mail voor het maken van een afspraak, kunt u ook gebruik maken van de digitale agenda van Chiropractie Dinkelland. De verwerker hiervan, Crossuite BVBA, gebruikt eveneens een SSL-certificaat, zodat uw gegevens voor het maken van de afspraak versleuteld worden verstuurd naar Chiropractie Dinkelland.

Facebook
De website van Chiropractie Dinkelland heeft een button opgenomen om de webpagina te promoten en/of delen op het sociale netwerk Facebook. Deze button werkt met code die van Facebook zelf afkomstig is. Door middel van deze code worden ‘cookies’ geplaatst, zonder dat Chiropractie Dinkelland daarop invloed heeft. Voor de privacyverklaring van Facebook verwijst Chiropractie Dinkelland u naar https://nl-nl.facebook.com/legal/terms en https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation.

Google Analytics
Chiropractie Dinkelland maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Chiropractie Dinkelland bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Dit vind je via de volgende link: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Chiropractie Dinkelland te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Chiropractie Dinkelland heeft hier geen invloed op. Chiropractie Dinkelland heeft Google geen toestemming gegeven om via Chiropractie Dinkelland verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies uitschakelen
U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

WIJZIGINGEN IN PRIVACYBELEID

Chiropractie Dinkelland heeft het recht om het privacybeleid te wijzigen. Voor het meest recente privacybeleid kunt u kijken naar de datum hierboven. Tevens zal Chiropractie Dinkelland ernaar streven om u daarover actief te informeren.

VRAGEN EN FEEDBACK

Chiropractie Dinkelland controleert regelmatig of het nog aan deze privacyverklaring voldoen. Heeft u vragen of opmerking over deze verklaring of over de uitvoering ervan? Neem dan contact met Chiropractie Dinkelland op via:

Chiropractie Dinkelland
Molenstraat 8b
7631 AZ Ootmarsum
(0541) 82 03 93
info@chiropractiedinkelland.nl

Neem contact op

Waar kunnen wij u mee helpen?
Neem eenvoudig contact met ons op door te bellen naar:
0541-820393

Of vul onderstaand formulier in: